Herstelgericht werken: het financiële belang staat haaks op de doelstelling ‘zelfredzaam en autonoom je weg vinden’

Bij het schaderegelen neemt de expert personenschade zijn taak om een minnelijke oplossing te vinden natuurlijk het meest serieus. Die oplossing is pas mogelijk als medisch herstel en de invloed van het letsel op werk- en thuissituatie in kaart zijn gebracht. Dit is een enorme uitdaging omdat een aantal van de facetten die hier invloed op hebben nauwelijks beïnvloedbaar zijn.

De branche-initiatieven om te streven naar herstel van de autonomie van het slachtoffer, moeten ertoe leiden dat er veel minder schade wordt betaald. De opbrengst van de energie die de deskundige begeleiding en het slachtoffer in het herstel steken, is dus dat de ‘bonus’, de schadevergoeding, voor het slachtoffer na al deze goede werken geringer is. Dat is een lastig hanteerbaar en conflicterend belang. Zeker wanneer het slachtoffer de financiële belangen gaat ervaren of door een belangenbehartiger op die belangen wordt gewezen.

Overzichtsfoto van persoonlijke situatie

In feite zou een statusoverzicht, zeg maar een overzichtsfoto van de persoonlijke situatie, direct na het ongeval een uitkomst zijn. Ik kan dan samen met het slachtoffer in kaart brengen wat van invloed is op het herstel, de financiën en de sociale omstandigheden. Want daarna begint, in de omvergeworpen wereld van het slachtoffer, alles in beweging te komen. En begint ook de beïnvloeding.

Toename weerbaarheid en autonomie

Meer en meer neemt onze maatschappij vlot afscheid van gekwetste en daardoor verminderd belastbare personen. De werkgever, de partner, de omgeving confronteert een slachtoffer met de beperkingen en laat na verloop van tijd duidelijk merken hoe afhankelijk een mens is van eigen actieve inbreng in de maatschappij. Wij hopen met onze begeleiding te bereiken dat de weerbaarheid en autonomie toenemen. Helaas komt het accent vaak te liggen op het vinden van een financiële compensatie voor het wegvallen van de capaciteit om jezelf te redden. Terecht dat om compensatie wordt gevraagd overigens. Maar dan dient wel eerst vast te staan dat er geen herstel (re-integratie, revitalisering of resocialisatie) meer mogelijk is.

Snel alle facetten in kaart

Het is onze opdracht om zo snel mogelijk alle facetten in kaart te brengen. Dit bereik je vooral door in een goed functionerend team van deskundigen, waar de lijntjes kort zijn en elke zaak een vlotte doorloop heeft, snel een analyse van de situatie te maken. Zo moet in het team een medisch adviseur zitten die rechtstreeks kan adviseren, maar ook een arbeidsdeskundige en financieel deskundige.

Geen angst om diep te graven

Ik pleit ervoor eerst goed naar het slachtoffer te luisteren en open en eerlijk te praten over alle facetten die een impact hebben op de veranderde levensomstandigheden. Je moet niet bang zijn om dan diep te graven. En dus ook zaken te benoemen die uiteindelijk kunnen leiden tot een hoge(re) schadevordering. Hoe eerder bekend, hoe beter beheersbaar en beïnvloedbaar. Een vergeten of onbenoemde post (zelfwerkzaamheid, zwarte inkomsten, belastingschuld) kan beide partijen na verloop van tijd volstrekt uit elkaar drijven, omdat deze in geld uitgedrukt zwaar op het dossier leunen. Al dan niet terecht overigens, maar de invloed is er.

Herstelgericht traject

Een herstelgericht traject kan pas succesvol zijn wanneer bij aanvang alle onderste stenen boven zijn gebracht. De professional die de eerste gesprekken voert, moet zich dat bewust zijn. Geen details vergeten en collega-professionals op arbeidsdeskundig, medisch en fiscaal gebied direct betrekken. Daarmee kan bereikt worden dat complicerende aspecten toch vroeg behandeld worden en geen belemmering vormen in de voortgang.

Binnen een week

To The Point Expertise zorgt ervoor dat een medisch advies, bijvoorbeeld na mondelinge afstemming met de medisch adviseur en de schadebehandelaar, voor een opdrachtgever binnen één week beschikbaar is. Daaraan gekoppeld een schaderaming en zo nodig een eerste arbeidsdeskundige analyse. In goed overleg met de belangenbehartiger kunnen die bevindingen ook uitgewisseld worden en kan de vervolgstap gezet worden.

Verhogen van commitment

Wanneer we het slachtoffer proactief informeren en steunen, blijft de focus op het vinden van oplossingen die tot herstel leiden. Schaderegelen kan altijd nog en dat weet het slachtoffer ook. Doordat beide facetten steeds aan de orde komen, is het commitment om te werken aan autonomie en herstel in maatschappelijke en sociale zin het hoogst.

Dus doe de goede dingen als eerste, professioneel, transparant en to the point.

 

Share
Print Friendly, PDF & Email