De pre-incidentele weging (PIW) bij medische missers

Abstracte benadering medische aansprakelijkheid: visie van Marc Punt, personenschadebehandelaar en eigenaar van To The Point Expertise

marc

In de schaderegeling van letsel, als gevolg van een medisch incident, vormt de weging van de situatie zonder medisch incident (pre-incidentele situatie) een grote ballast. Een concrete inschatting van de medische situatie, nadat er zonder de medische fout gehandeld was, is bijna niet mogelijk. Tenzij  door de onafhankelijke medische deskundige gesteld kan worden dat het herstel bij lege artis (zonder fout) behandeling volledig zou zijn geweest.

De discussie over de weging van de mate van blijvende invaliditeit na een lege artis behandeling brengt veel onzekerheid en leidt ook tot hoge dossierkosten. De adviserend medisch deskundigen komen regelmatig niet of  nauwelijks tot overeenstemming, laat staan dat de juridische en schadetechnische vertaalslag aan weerszijde snel zal leiden tot een oplossing. En dan volgt ook nog de financiële inschatting van de toekomstige gevolgen, doordat er bij blijvende beperkingen altijd wel sprake zal zijn van duurschade. Kortom een lang en ingewikkeld proces van wikken en wegen met een voor het slachtoffer vaak onzekere afloop.

Wij hebben in een aantal gevallen, uit pragmatische overwegingen, een wat meer abstracte methode van begroting van de toerekening van schade gehanteerd. Deze leverde een snel resultaat in de vorm van een wegingsfactor die de schade makkelijk laat begroten. De elementen die deze wegingsfactor bepalen zijn: de omvang van de klachten nu, de omvang van de klachten bij aanvang van de behandeling en de mate van herstel op basis van redelijke verwachtingen. Daarnaast spelen de leeftijd, de ernst van de fout en mate waarin het slachtoffer in de persoonlijke en maatschappelijke levenssfeer schade lijdt een rol van betekenis. Deze abstracte berekeningsmethode levert een factor op die aan beide partijen wordt voorgelegd. Is er consensus dan richten we ons alleen nog op het herstel en eventueel de begroting van de schade, mocht herstel niet mogelijk zijn. De wegingsfactor ligt vast en is intrinsiek abstract en dus op alle schadeposten van toepassing. Zodoende is de angel uit de discussie.

De vraagstelling die bij beoordeling van de medische aansprakelijkheid aan de deskundige medicus wordt voorgelegd  hebben wij aangepast. Mocht het resultaat van deze abstracte methode niet tot overeenstemming leiden tussen klant en aansprakelijke partij, dan is het altijd mogelijk om de concrete weg te bewandelen en de vragen met betrekking tot de ernst van de schade als direct gevolg van het medisch incident alsnog aan een onafhankelijk medisch deskundige voor te leggen.

De rekenmodule is voorhanden, uiteraard blijft deze onderwerp van onderzoek en zal op basis van de opgedane ervaringen met de pre-incidentele weging nog op details aangepast worden.

Mogelijk heeft dit artikel de interesse gewekt! Voor verdere informatie en eventueel bespreken van casuïstiek kunt u met ons contact opnemen of reageren op dit artikel via LinkedIN.
Wij nodigen u van harte uit om te reageren!

 

Share
Print Friendly, PDF & Email