Beroepsziekten

Beroepsziekten

Letselschadeclaims bij beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van de verrichte arbeid en/of de arbeidsomstandigheden. Denk aan de zogenaamde schilders ziekte (OPS), schade als gevolg van overbelasting van het bewegingsapparaat zoals RSI, of zelfs burn out klachten en de gevolgen van blootstelling aan giftige stoffen zoals asbest en ander kankerverwekkers. To The Point Expertise heeft veel ervaring met de behandeling van letselschadeclaims op grond van (vermeende) beroepsziekten.

Forse impact voor betrokkenen

Beroepsziekten hebben voor de betrokkenen een forse impact. In veel opzichten: emotioneel, sociaal maatschappelijk, financieel, juridisch en medisch. Het aantal gevallen van beroepsziekten stijgt gestaag. In de aard van beroepsziekten en de beroepsgroepen die er mee te maken krijgen bestaat een grote diversiteit.

Schuldaansprakelijkheid, geen risicoaansprakelijkheid

To The Point Expertise treedt in dergelijke zaken altijd op voor de aangesproken werkgever, diens assurantiemakelaar en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. De juridische aansprakelijkheidsgrond (art. 7:658 BW) is nadrukkelijk een schuldaansprakelijkheid en géén risicoaansprakelijkheid. Kort gezegd betekent dit dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Uiteraard met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid.

Gevolg van werkzaamheden of arbeidsomstandigheden

De werknemer dient allereerst gemotiveerd te stellen – en zo nodig te bewijzen – dat er bij hem sprake is van (gezondheids)schade. Een schade die in beginsel als beroepsziekte kan worden gekwalificeerd en die in hoofdzaak het gevolg is van de werkzaamheden en/of de arbeidsomstandigheden bij de werkgever. Een geheel andere benadering dan bij een arbeidsongeval, waarbij in de meeste gevallen het opgelopen letsel en de oorzaak daarvan al snel duidelijk zijn.

Nauw overleg met alle betrokkenen

Wanneer door het slachtoffer in voldoende mate invulling aan zijn stel- en bewijsplicht is gegeven – en niet eerder – is het aan de werkgever om aan te tonen dat er desondanks aan de zorgplicht richting deze werknemer is voldaan. Er is naast een juridische beoordeling dus ook een specifieke medische beoordeling nodig, en soms ook een arbeidsdeskundige, inclusief gerichte vraagstellingen. Dat vergt nauw overleg tussen de werkgever en To The Point Expertise, als ook contact met het slachtoffer (en de eventuele belangenbehartiger). Daarnaast vindt er in elk geval altijd afstemming plaats tussen de opdrachtgever(s) en To The Point Expertise.

Juiste aanpak leidt tot bevredigend resultaat

Met een gedegen en inhoudelijk juiste aanpak en voldoende communicatie met alle betrokkenen zorgen we dat kwesties rondom beroepsziekten adequaat beoordeeld en behandeld worden. Zonder escalaties en langlopende procedures. De dossiers die aan To The Point Expertise worden toevertrouwd leiden dan ook tot een bevredigend resultaat.

Meer weten over letselschadeclaims bij beroepsziekten? Neem contact met ons op >